-Ֆինանսական հաշվետվությունների և հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների տարեկան (միջանկյալ) աուդիտ,
-ֆինանսական հաշվետվությունների վերանայում (դիտարկում)
-համաձայնեցված ընթացակարգեր
-տեղեկատվության հավաքագրում (կոմպիլյացիա)
Հաշվապահական հաշվառում
-հաշվապահական հաշվառման ներդրում , վերականգնում,եվ վարում , ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, Հաշվապահական քաղաքականության և հաշվային պլանի մշակում,
-կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման վարում,
-հաշվապահական հաշվառման հատուկ ընթացակարգերի և ուղեցույցների մշակում և ծանոթացում,
-հարկային և պարտադիր վճարների հաշվետվությունների պատրաստում կամ դիտարկում,
-ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում և գնահատում,
-հաշվապահական հաշվառման համակարգի ստեղծում
-հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրերի ներդրում եվ ուսուցանում
-հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության պատրաստում
-միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների
Խորհրդատվություն
-Ֆինանսական խորհրդատվություն`ֆինանսական վերլուծություն, մոդելավորում և գնահատում,
-Իրավաբանական խորհրդատվություն
-Կառավարչական խորհրդատվություն:
-Խորհդատվություն հարկային, մաքսային , տնտեսական իրավունքի շրշանակներում